Algemene Voorwaarden

IDENTITEIT VERKOPER

MOLLIS – LIESBET BRAECKMAN – Moerstraat 49A – 2970 ’s Gravenwezel

info@mollis.be

BE 0871 261 918 (Co Actief)

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Mollis en zijn terug te vinden op mollis.be .
  De verwijzing naar de algemene voorwaarden, geplaatst op de website van Mollis worden opgenomen op iedere offerte / opdrachtbevestiging en worden op verzoek gratis toegezonden;
 2. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing.
 3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 4. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Mollis de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor het betreffende order en het opstarten van de productie daarvoor. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Mollis en deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. OFFERTE / PRIJSLIJST

 1. Op internet (website), offertes, prijslijst en andere documenten vermelde hoeveelheden, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van de producten en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Mollis niet;
 2. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd een vast bedrag: het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
 3. In de offerte / prijslijst is opgenomen: Een opgave van de overeengekomen dienstverlening en leveringen van goederen met vermelding van de daarbij behorende prijzen;
 4. De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden altijd worden gewijzigd.

Artikel 3. TARIEVEN

 1. De prijsopgaven en de prijzen die Mollis in rekening brengt, zijn de op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en zijn inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Mollis gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 48 uur na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 4. BETALING

 1. De wederpartij betaalt de gespecificeerde factuur bij levering van het werk;
 2. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschot van 50% van de verkoopprijs inclusief BTW.
 3. Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Mollis. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;
 4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Mollis dan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 5 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Mollis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Mollis verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, echter kan niet instaan voor het bereiken van een uiteindelijk resultaat (geen resultaatverplichting) of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis). Adviezen worden naar beste geweten gegeven;
 2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Mollis verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
 3. Mollis draagt zorg voor de afdracht en inhouding van belastingen, premies en/of heffingen voor zover deze betreffen de door haar verrichte werkzaamheden en levering van goederen en diensten;

Artikel 6. ANNULERING

 1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van een project, zijn alle door Mollis ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Mollis ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. Indien de werkzaamheden of zaken al tot stand zijn gebracht en persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden geannuleerd zoals fysieke tastbare herinneringen wordt 100% van de overeengekomen hoofdsom in rekening gebracht.

Artikel 7. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING met MODELFORMULIER

 1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Mollis op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen en kan alleen plaatsvinden als er nog geen aanvang heeft plaatsgevonden van de productie van het item;
 2. Het modelformulier is op te vragen via info@mollis.be .

Artikel 8. AANKOPEN: LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

 1. In beginsel streeft Mollis ernaar om bestellingen binnen 10 weken na akkoord op de opdrachtbevestiging te verzenden. De in de offerte en/of de opdrachtbevestiging genoemde overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard;
 2. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;
 3. Mollis levert het item op het op het opdrachtformulier bevestigde adres;
 4. Om van een kledingstuk een item te kunnen produceren, dient het kledingstuk van voldoende kwaliteit te zijn. Het staat Mollis vrij te beslissen of van het ingestuurde kledingstuk een item gemaakt kan worden. Indien dat niet het geval is, restitueert Mollis een gedane betaling binnen 8 dagen na ontvangst van het kledingstuk en zal Mollis op verzoek het kledingstuk terugsturen;
 5. Mollis kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van het kledingstuk dat wordt ingestuurd. Indien Mollis overgaat tot de productie van een item heeft Mollis jegens de opdrachtgever een inspanningsverplichting. Mollis zal de gedane bestelling naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij alle zorgvuldigheid betrachten jegens opdrachtgever om het item van een zo goed mogelijke kwaliteit te voorzien. Aangezien zij niet verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de aangeleverde kledingstukken kan Mollis niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of onjuistheden als gevolg van het aangeleverde materiaal of de kwaliteit van het aangeleverde materiaal voldoende is, staat ter vrije beoordeling van Mollis.

Artikel 9. RECLAMATIES

 1. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de opdracht in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij dit binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te melden aan Mollis. Na het verstrijken van deze termijn worden reclamaties niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Mollis onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
 2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mollis in staat is adequaat te reageren. Mollis zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 3. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
  • Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking
  • Een redelijke termijn waarbinnen Mollis de geconstateerde afwijking dient te herstellen
 4. Mocht de klacht betrekking hebben op een afgeleverd product, dan moet het product voor een eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin het product zich bevond op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft geleverd, tenzij Mollis daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 5. Het melden van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op;
 6. Reclamatie is niet mogelijk indien:

– een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
– een redelijke termijn waarbinnen Goud onder de regenboog de geconstateerde afwijking dient te herstellen;

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Mollis op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, onjuist zijn behandeld of zijn blootgesteld aan een buitengewone belasting of onjuist zijn opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Mollis

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Mollis (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– zonder schriftelijke toestemming van Mollis door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Mollis te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Mollis is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden.

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

 1. Mollis hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;
 2. Voorts is Mollis bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mollis op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Mollis de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 4. Mollis behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Mollis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van Mollis in verband met een gebrekkige zaak beperkt zich tot wat in artikel 9 is bepaald. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Mollis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. De aansprakelijkheid van Mollis voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de verzekeraar Mollis in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Mollis om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat een product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Mollis daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;
 5. Wederpartij dient Mollis altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 6. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Mollis voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
 7. Mollis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Mollis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade zoals gederfde winst, gederfde omzet, gederfd inkomen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstilstand of bedrijfsschade, dit bijvoorbeeld veroorzaakt door het stilleggen van de productie en de daaruit voortvloeiende schades;
 8. De wederpartij vrijwaart Mollis tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 12. OVERMACHT

 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen vanMollis, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Mollis kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Mollis ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
 2. Overmacht geeft Mollis het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Mollis behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Mollis ter zake rechthebbende is;
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten of auteursrechten. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij;
 3. Mollis garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden;
 4. Al de door Mollis verzonden producten mogen niet worden bewerkt, verveelvoudigd, gereproduceerd of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet schriftelijke toestemming is verleend door Mollis. Indien inbreuk wordt gemaakt, kan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare vordering worden opgelegd van € 25.000, met een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt;
 5. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Mollis niet gerechtigd de productie ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de Mollis recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Mollis een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vergoeden.

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

 1. Mollis ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Mollis verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer

deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Mollis wettelijk verplicht is te bewaren. Mollis is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

 1. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Mollis wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Mollis is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen vanMollis. Mollis mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden.

 1. Wederpartij geeft Mollis toestemming om foto’s van de stof of kleding, alsmede het gemaakte herinneringsproduct (geanonimiseerd) te delen op social media kanalen. Bezwaren tegen het delen, dienen voor aanvang van de opdracht kenbaar worden gemaakt.

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Mollis is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Mollis moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mollis is uitsluitend het Belgische recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Mollis gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

Mollis – Liesbet Braeckman – 1/2/2024